Супер Офис 24 - лицензиран от НАП според Наредба № Н - 18, Лиценз №20

 

СУПТО модул "Фискал" само за 100 EUR

 

 

  • so21.png
  • so22.png
  • so23.png
  • so24.png
  • so25.png

1 | 2 | 3 | 4

Складова програма "Супер офис" версия 24 е нов пакет с имплементирани модули съобразени с последните изисквания на наредба Н-18 за софтуерите за управление на търговските обекти. Новата версия се отличава с промени на режимите на продажбите, фискализацията и фактурирането. Защитата на личните данни, които са съобразени с изискванията на Европейската конвенция за защита на личните данни (GRDP), са основен акцент в  модула за оператори на продукта. "Супер офис" се отличава се с нов интуитивен интерфейс, модул за бизнес анализ, комуникация със счетоводни модули и модул за разносна търговия, разположен както на локална машина така и към облачна система или хостинг. Също така се доразви модул за експорт на документи към други системи за документооборот със съответния стандарт. Надяваме се новият ни програмен продукт "Супер офис" v.24 да удовлетвори изискванията на нашите клиенти.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

В счетоводната част се предлага: дефиниране и настройка на индивидуален сметкоплан; зареждане на начални салда; счетоводни записвания на документи; шаблони на счетоводни статии; схеми за автоматично контиране на много документи; синтетично и аналитично следена на информацията; набор от справки- оборотни ведомости, главна книга, салда по документи, неплатени документи, извлечения по сметки и др.
• Валутни сметки
• Контрол на разплащанията с контрагенти
• ДДС регистри
• Настройка и извеждане на баланс и отчет
• ДМА - извежда инвентаризационен опис, справки за амортизационните отчисления
• Осъществяване на връзки с другите програмни модули
• Извеждане на стойностна информация в графичен вид

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Излезе новата версия на WEB базираната версия на управление на склад - "Супер Офис" на Мегасет. Добро впечатление правят интуитивният дизайн и увеличените функционални възможности на пакета.

• Единна база данни.
• От всяка точка на света достъп 24 часа в денонощието.
• Използване на различни OS Android, IOS, MS Windows, Lunux, IOS
• Достъпност през Различни устройства – Смартфони, Таблети, PC
• Версията е актуализирана с промяна в законодателството.
• Предлага Интрастат регистри.
• Документите отговарят на всички изисквания по ДДС и ДКПО.
• Системата отговаря на изискванията за водене на Лицензирани Акцизни складове и издава всички необходими документи за водене и електронен обмен на информация с Митници и НАП.
• Централизиран контрол на достъпа и администратиране.
• Развит е електронен обмен на заявки и документи с търговските вериги Метро, Билла, Бриколаж и др. по системата EDI.
• Работи с различни BD: MySQL, Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL, MS Access • Всички справки и документи могат излизат и на Английски език.
• С новите функционалности напълно се покриват изискванията за работа на фирмите в условията на Европейската общност.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

 

Външни WEB базирани достъпи:
• вход дистрибутори: цени, достъп, поръчки,история
• вход външни клиенти: електронен магазин, региатрация,кошница, поръчки
• вход агенти: наличности,цени,заявки,продажби,история, отчети
• вход търговци: наличности,цени,заявки,продажби,история, Управление клиенти (CRM)
• вход мениджъри: Изпълнение Таргети, Задължения, Вземания, Печалби, Бизнес анализи(BI),графики
          Тази система прави нашите клиенти много по атрактивни и конкурентно способни и разширява пазарният им дял.

 

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5


Фирма "Мегасет" предлага разработен софтуер предназначен за Мобилна търговия с Навигация Гугъл мапс:
• Агенти: Планиране, Навигация, Заявки, CRM, Продажби, Отпечатване, Салда, История
• Разнос: Оптинизиране курсове, Планиране, Навигация, Отпечатване, Салда, История
• VAN: Планиране, Навигация, CRM, Продажби, Отпечатване, Салда, История, Фискализация.
• Партидност: Контрол с баркод чрез камера на Смартфон. Дейта колектори в различни сченарии.
• Мениджъри: Бизнес амализи (BI), Графики, Салда, Задължения, Каси, Печалби
• Управление складове: контрол за набраната и натоварена стока чрез обикновеннни Смартфони

 Производствената част предлага варианти за водене на: Уникално производство (ел. табла, регенерати, апаратура, изграждане обеткти и др.); Рецептурно производство (храни, напитки, месопреработване, пластмаси и др.). Заявки, Планиране, Синхронизация,Проследимост, Проекто и реална себестойност. Управление на Партидността. FIFO, LIFO, Ср.претеглено изписване на материали,стоки,услуги.

1 | 2 | 3 | 4